KONTAKT2022-08-27T22:32:33+02:00

KONTAKT

Strona główna Kontakt

POGOTOWIE DŹWIGOWE CZYNNE 24/7:
888-777-990

Dział techniczny

techniczny@elektrolift.pl

Oddział Bieszczady

38-481 Rymanów-Zdrój
Tel. +48 888-777-945
Mail: info@elektrolift.pl  INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

  Realizując obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej RODO), informujemy, że:

  1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są:
   • Szymon Ryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ElektroLift Szymon Ryciuk, NIP: 8133539883, REGON: 181012400, Trzebownisko 456, 36-001 Trzebownisko, telefon: 888 777 945;
   • Józef Ryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RYCIUK JÓZEF, ELEKTROLIFT Rzeszów Józef Ryciuk, NIP: 8131084036, REGON: 690038985, ul. Sierpniowa 15, 35-303 Rzeszów.

  Wyciąg do umowy współadministrowania dostępny jest do wglądu w biurze pod adresem: Trzebownisko 456, 36-001 Trzebownisko. Kontakt ze współadministratorami jest możliwy korespondencyjnie na adres wskazany w zdaniu poprzednim.

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umów handlowych, cywilnoprawnych, prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych (za Pana/Pani uprzednią zgodą), wykonywania rozliczeń finansowych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z współadministratorami, w celu zawarcia, wykonania, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów.
  2. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym art. 6 ust. 1 RODO;
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, mogą być:
   • podwykonawcy, partnerzy świadczący usługi techniczne i teleinformatyczne, instytucje finansowe, kancelarie prawne,
   • podmioty świadczące usługi transportowe, kurierskie, operatorzy pocztowi i przewoźnicy,
   • podmioty ubezpieczeniowe oraz podmioty zewnętrzne, z którymi ubezpieczyciele współpracują w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczającego (np. podmioty wykonujące czynności związane z likwidacją szkód, podmioty prawnicze i windykacyjne),
   • podmioty administracji publicznej i samorządowej;
   • podmioty wykonujące usługi audytu, podmioty świadczące obsługę księgową, podatkową, prawną,
   • podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością współadministratorów,
   • inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów.
  4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji celów oraz dane wynikające z obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych. Zakres ten obejmuje w szczególności dane identyfikujące lub weryfikujące, dane kontaktowe oraz dane finansowe.
  5. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych oraz przez okres wynikający z obowiązują przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, a także przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub  obrony  roszczeń.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do (w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz z uwzględnieniem celu przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych): dostępu do treści przetwarzanych danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Współadministratorzy celem umożliwienia Panu/Pani skorzystanie z uprawnienia określonego w ust. 8 udostępniają w biurze pod adresem: Trzebownisko 456, 36-001 Trzebownisko stosowne formularze.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
  10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy (wymóg ustawowy i umowny). Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji zamówienia i/lub zawarcia umowy. Zgoda na działania marketingowe nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
  11. Współadministratorzy nie przetwarzają danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.
  12. Współadministratorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  1. Na stronie internetowej http://elektrolift.pl/ wykorzystane są pliki typu Cookies. „Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe zapisywane z reguły na urządzeniu końcowym użytkownika (osoby przeglądającej stronę internetową), zawierające dane o aktywności użytkownika w danym serwisie. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
  2. Właścicielem strony internetowej http://elektrolift.pl/ jest Szymon Ryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Elektro-Lift Szymon Ryciuk”, Trzebownisko 456, 36-001 Trzebownisko NIP: 8133539883, REGON: 181012400, który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych tam zgromadzonych lub pozyskanych. Administrator  gromadzi powyższe dane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji. Dane osobowe  gromadzone przy użyciu plików Cookies są zaszyfrowane, co jednocześnie uniemożliwia dostęp osobom nieuprawnionym. Dane mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika i zapewnienia funkcjonalności strony internetowej (art. 6 RODO). Postanowienia klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych znajdują odpowiednie zastosowanie.
  3. Pliki Cookies pomagają dostosować zawartość strony internetowej i wyświetlanych na niej treści do indywidualnych preferencji użytkownika, optymalizując w ten sposób jej przeglądanie. Pomagają też w dopasowywaniu treści reklamowych oraz w tworzeniu anonimowych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  4. Domyślne ustawienia większości przeglądarek zakładają automatyczną obsługę plików Cookies. Aby zablokować pobieranie plików Cookies (w całości lub określonej części) należy zmienić domyślne ustawienia przeglądarki. Wówczas jednak działanie oraz funkcjonalność strony internetowej http://elektrolift.pl/ l może ulec znacznym ograniczeniom. Uniemożliwi to także zbieranie anonimowych informacji na temat korzystania z naszych usług, niezbędnych dla ich dalszego usprawniania. Techniczne informacje dotyczące obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki z której korzysta Klient).
  5. Na stronie http://elektrolift.pl/ mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:
  • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
  • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika
  1. Podczas odwiedzin na stronie internetowej http://elektrolift.pl/, system wysyła do komputera osoby przeglądającej stronę co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer strony automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę osoby przeglądającej stronę w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Osoba przeglądająca stronę może zabronić odbierania plików Cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików Cookies, strona nie będzie mogła zidentyfikować osoby przeglądającej stronę ani jej preferencji.
  2. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików Cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.
  3. Administrator informuje, iż oferowane usługi za pośrednictwem strony internetowej http://elektrolift.pl/ świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Administrator zwraca uwagę na to, iż korzystanie z usług za pośrednictwem strony internetowej może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy stroną a użytkownikiem.
  4. Znajdujące się na portalu http://elektrolift.pl/ linki prowadzące do zewnętrznych serwisów podlegają własnej polityce prywatności, dlatego należy po przejściu do tych witryn do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

  KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej RODO), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Szymon Ryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Elektro-Lift Szymon Ryciuk, NIP: 8133539883, REGON: 181012400, Trzebownisko 456, 36-001 Trzebownisko, telefon: 888 777 945. Kontakt do Administratora możliwy jest pisemnie na adres jego siedziby.
  2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane dla celów związanych z identyfikacją, diagnozą, zabezpieczeniem awarii urządzenia transportu bliskiego oraz uwolnienia pasażera, a także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzane dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne zgłaszającego awarię oraz dane kontaktowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym art. 6 ust. 1 lit b i f RODO.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, mogą być: użytkownik/ zarządca urządzenia transportu bliskiego, podwykonawcy, partnerzy świadczący usługi techniczne i teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi transportowe, kurierskie, operatorzy pocztowi i przewoźnicy, podmioty ubezpieczeniowe oraz podmioty zewnętrzne, z którymi ubezpieczyciele współpracują w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczającego, inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do identyfikacji, diagnozy, zabezpieczenia awarii urządzenia transportu bliskiego oraz uwolnienia pasażera, a także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pan/ Pani prawo do (w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz z uwzględnieniem celu przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych): dostępu do treści przetwarzanych danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Administrator celem umożliwienia Klientowi skorzystania z uprawnienia określonego w ust. 6 udostępnia w siedzibie Administratora stosowne formularze.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów związanych z identyfikacją, diagnozą, zabezpieczeniem awarii urządzenia transportu bliskiego oraz uwolnienia pasażera, a niepodanie tych danych może uniemożliwić wykonanie celów określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz umowy zawartej z użytkownikiem urządzenia transportu bliskiego (obowiązek umowny).
  10. W oparciu o przekazane dane Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Wszelka zawartość strony internetowej objęta jest ochroną praw autorskich twórcy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zakazane jest kopiowanie, zwielokrotnianie lub inne wykorzystywanie zawartości strony internetowej bez zgody twórcy.

  1.      Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Szymon Ryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Elektro-Lift Szymon Ryciuk, NIP: 8133539883, REGON: 181012400, Trzebownisko 456, 36-001 Trzebownisko, telefon: 888 777 945.
  2.      Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym art. 6 ust. 1 lit f RODO. Przetwarzane dane osobowe obejmują w zależności od przedmiotu umowy co najmniej dane identyfikacyjne Pana/Pani umożliwiające ustalenie tożsamości oraz dane kontaktowe, a także dane dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
  3.       Odbiorcą danych osobowych Pana/Pani będą Pracownicy Administratora na podstawie pisemnych upoważnień i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów przetwarzania.
  4.      Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pana/Pani do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
  5.       Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i usunięte po jej zakończeniu.
  6.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pan/Pani posiada prawo do (w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz z uwzględnieniem celu przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych): dostępu do treści przetwarzanych danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7.       Administrator celem umożliwienia Panu/Pani skorzystania z uprawnienia określonego w ust. 6 udostępnia w biurach Kancelarii stosowne formularze.
  8.       Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
  9.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże konieczne dla celów rekrutacji. W razie odmowy podania tych danych, nie będzie mógł Pan/Pani uczestniczyć w procedurze rekrutacji.
  10.    W oparciu o przekazane dane Administrator nie będzie podejmował wobec Pan/Pani zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną administratora danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elektro-Lift moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Elektro-Lift.

  ADRES
  Trzebownisko 456
  36-001 Trzebownisko
  koło Rzeszowa

   

  KONTAKT – sekretariat:
  Telefon: +48 888 777 945

  E-mail: info@elektrolift.pl

   

  DZIAŁ TECHNICZNY
  E-mail: techniczny@elektrolift.pl

   

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek-Piątek
  8:00 – 16:00

   

  POGOTOWIE DŹWIGOWE czynne 24/7:
  Telefon: +48 888-777-990

  Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
  Zgoda