RODO

 

 

INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są:
  • Szymon Ryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ElektroLift Szymon Ryciuk, NIP: 8133539883, REGON: 181012400, Trzebownisko 456, 36-001 Trzebownisko, telefon: 888 777 945;
  • Józef Ryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RYCIUK JÓZEF, ELEKTROLIFT Rzeszów Józef Ryciuk, NIP: 8131084036, REGON: 690038985, ul. Sierpniowa 15, 35-303 Rzeszów.

Wyciąg do umowy współadministrowania dostępny jest do wglądu w biurze pod adresem: Trzebownisko 456, 36-001 Trzebownisko. Kontakt ze współadministratorami jest możliwy korespondencyjnie na adres wskazany w zdaniu poprzednim.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umów handlowych, cywilnoprawnych, prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych (za Pana/Pani uprzednią zgodą), wykonywania rozliczeń finansowych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z współadministratorami, w celu zawarcia, wykonania, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów.
 2. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym art. 6 ust. 1 RODO;
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, mogą być:
  • podwykonawcy, partnerzy świadczący usługi techniczne i teleinformatyczne, instytucje finansowe, kancelarie prawne,
  • podmioty świadczące usługi transportowe, kurierskie, operatorzy pocztowi i przewoźnicy,
  • podmioty ubezpieczeniowe oraz podmioty zewnętrzne, z którymi ubezpieczyciele współpracują w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczającego (np. podmioty wykonujące czynności związane z likwidacją szkód, podmioty prawnicze i windykacyjne),
  • podmioty administracji publicznej i samorządowej;
  • podmioty wykonujące usługi audytu, podmioty świadczące obsługę księgową, podatkową, prawną,
  • podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością współadministratorów,
  • inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji celów oraz dane wynikające z obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych. Zakres ten obejmuje w szczególności dane identyfikujące lub weryfikujące, dane kontaktowe oraz dane finansowe.
 5. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych oraz przez okres wynikający z obowiązują przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, a także przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub  obrony  roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do (w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz z uwzględnieniem celu przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych): dostępu do treści przetwarzanych danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Współadministratorzy celem umożliwienia Panu/Pani skorzystanie z uprawnienia określonego w ust. 8 udostępniają w biurze pod adresem: Trzebownisko 456, 36-001 Trzebownisko stosowne formularze.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy (wymóg ustawowy i umowny). Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji zamówienia i/lub zawarcia umowy. Zgoda na działania marketingowe nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 11. Współadministratorzy nie przetwarzają danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.
 12. Współadministratorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Skip to content